freeposttoday.com โพสฟรี โพสประกาศฟรี ซื้อขายสินค้าฟรี ลงประกาศฟรี โปรโมทฟรี โฆษณาฟรี เปิดร้านฟรี ลงขายของฟรี ! ไม่ต้องสมัครสมาชิก
 • นโยบายการใช้งาน

  1.มีมุมสมาชิก ที่ทำให้สามารถจัดการประกาศของคุณ ได้ง่ายขึ้น

  2.ทำให้ประกาศของคุณ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  3.ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร

  4. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องใช้ Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสามารถใส่สัญลักษณ์อื่นประกอบได้ ยกเว้นตัวอักษรภาษาไทยที่ไม่สามารถใช้ได้

  5. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง www.โพประกาศ.com มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที

  6. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าwww.โพสประกาศ.com เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ ประกาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิช อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบน ประกาศ นั้นๆแต่อย่างใด

  7. ห้ามใช้เว็บไซด์ www.โพสประกาศ.com ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ

  8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  9. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ

  10. สำหรับท่านที่ใช้บริการ www.โพสประกาศ.com ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน มิฉะนั้นประกาศของท่านจะถูกระงับการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  11. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ www.โพสประกาศ.com ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

  12. ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า www.โพสประกาศ.com ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการจำหน่ายตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ หาก www.โพสประกาศ.com ได้รัความเสียหายใดๆแล้วรวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ที่จำหน่ายของผู้ใช้บริการมายัง www.โพสประกาศ.com ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ www.โพสประกาศ.com เรียกร้อง

  13. หากผู้ใช้บริการ มีข้อพิพาท/คำสั่งศาล อันมีเหตุอันควร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงใน การใช้ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เว็บไซต์สำเร็จรูปของ www.โพสประกาศ.com ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะระงับการใช้งานเว็บไซต์ได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  14. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ ข้อใดข้อหนึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ ในการเพิกถอนสมาชิกภาพและสามารถยกเลิก การให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการ ตามคำขอใช้บริการ ฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ บริการจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆซึ่ง ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

  15. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า